Regulamin

REGULAMIN

Świadczenia usług w Serwisie HelpRecorder z dnia 22.01.2015

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem Serwisu HelpRecorder stanowiącego platformę elektroniczną umożliwiającą dostęp do płatnych i bezpłatnych treści dla Użytkowników serwisu przez Internet w systemie online, jest Serve Sp. z o.o. z siedzibą UL. BYDGOSKA 1, 87 – 100 TORUŃ, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000420645 NIP 8883116081, zwana w dalszej części Regulaminu „Serve”.

 

2. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki dostępu i korzystania z Serwisu HelpRecorder oraz świadczenia przez Serve sp. z o.o. usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania za jego pośrednictwem Utworów oraz świadczenia innych Usług, których rodzaje i zakres określa Regulamin. Regulamin stanowi integralną część umowy zawieranej w powyższym zakresie pomiędzy osobą korzystającą z Serwisu HelpRecorder a Serve.

3. Serve nieodpłatnie udostępnia Regulamin w sposób, który umożliwia Użytkownikowi pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Serve, a więc na stronie internetowej pod adresem internetowym http:// http://helprecorder.com/pl/regulations

4. Użytkownik korzystający z Serwisu HelpRecorder, powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, który ustanawia aktualne zasady i warunki korzystania z Serwisu HelpRecorder.

5. Każdy Użytkownik zapewnia we własnym zakresie spełnienie określonych w § 3 pkt. 5 Regulaminu minimalnych wymagań technicznych umożliwiających korzystanie z Usług oferowanych w ramach Serwisu HelpRecorder.

6. Określone w Regulaminie zasady i warunki korzystania z Usług oferowanych w ramach Serwisu HelpRecorder dotyczą wyłącznie użytku osobistego, niemającego charakteru komercyjnego (np. działalności gospodarczej).

§2 DEFINICJE

1. Właściciel - Serve Sp. z o.o. z siedzibą przy . z siedzibą UL. BYDGOSKA 1, 87 – 100 TORUŃ, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000420645 NIP 8883116081, zwana w dalszej części Regulaminu „Serve”.

2. Administrator – osoba lub podmiot zarządzająca i prowadząca całość lub poszczególne strony Serwisu, działające z upoważnienia Właściciela

3. Partner – podmiot lub osoba, dostarczający treści lub Usługi, w ramach funkcji i użyteczności niebędących częścią Usług będących produkcją Serwisu, działający na podstawie odrębnych regulacji prawnych i Regulaminów.

4. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin, określający warunki i zasady dostępu i korzystania z Serwisu HelpRecorder oraz świadczenia przez Serve Usług, w tym usług udostępniania za jego pośrednictwem Utworów.

5. Serwis HelpRecorder – serwis internetowy prowadzony przez Serve w celu promowania, udostępniania w sieci Internet Utworów różnych twórców i wykonawców, działający pod adresem internetowym: helprecorder.com, zwanym dalej Serwis

6. Użytkownik (Klient) – zarejestrowana w Serwisie HelpRecorder osoba fizyczna, mająca dostęp do usług oferowanych przez Serwis HelpRecorder

7. Utwór – utwór filmowy, audialny, muzyczny lub słowno–muzyczny, który został udostępniony Użytkownikom za pośrednictwem sieci Internet w Serwisie HelpRecorder

8. Forward Lock – zabezpieczenie uniemożliwiające nieautoryzowane przenoszenia materiałów między urządzeniami.

9. Urządzenie Przenośne – odtwarzacz plików cyfrowych (włącznie z odtwarzaczami w telefonach komórkowych).

10. Wykonawca – grupa artystów, wykonawców lub solista uznawani za artystów wykonawców w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zmianami).

13. Transakcja – oznacza odpłatne nabycie przez Użytkownika prawa do korzystania z oznaczonego Utworu lub usługi zgodnie z zakresem eksploatacji tego Utworu lub usługi, określonym w niniejszym Regulaminie.

14. Konto (Profil) – konto Użytkownika w Serwisie HelpRecorder o unikatowym identyfikatorze loginie i haśle, służące do realizacji prawa do udostępnienia Utworu lub usługi oraz posiadające określony stan Konta Rozliczeniowego.

15. Konto Rozliczeniowe – konto określające okres czasowy na który został wykupiony dostęp do Udostępniania Utworu lub usługi, którymi dysponuje dany Użytkownik.

16. Zasilenie konta – kwoty pieniężne do rozliczeń w Serwisie HelpRecorder opiewające na prawo do udostępnienia Utworu lub usługi, nabywane przez Użytkownika w Serwisie HelpRecorder poprzez wpłatę pieniężną wg zawartego w Serwisie HelpRecorder.com cennika za pomocą systemu płatności internetowych (przelew błyskawiczny, przelew bankowy/pocztowy).

17. Udostępnienie Utworu lub usługi - procedura pobierania pliku, odtwarzania pliku lub aktywacja usługi realizowana przez Serwis HelpRecorder na żądanie Użytkownika, z którego Konta Rozliczeniowego potrącono określoną liczbę PLN na poczet Ceny za udzielenie licencji na korzystanie z oznaczonego Utworu lub usługi w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.

18. Cena – wartość opłaty za udzielenie licencji na korzystanie z oznaczonego Utworu lub Usługi, ujawniona w Serwisie HelpRecorder,

19. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Serve, a Użytkownikiem na warunkach określonych w Regulaminie.

20. Weryfikacja Adresu Email – potwierdzenie posiadania adresu email przez Użytkownika polegające na kliknięciu w Link Aktywacyjny przesłany na adres email Użytkownika, w wyniku czego Użytkownik połączy się z Serwisem HelpRecorder, gdzie uzyska potwierdzenie weryfikacji adresu email.

21. Link Aktywacyjny – unikalny odnośnik do strony internetowej umożliwiającej weryfikację podanego adresu email i aktywacji konta Użytkownika.

22. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. 2006, Nr 90, poz. 631 ze zmianami).

§3 PRZEDMIOT, RODZAJ I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SERWIS HELPRECORDER

1. Serve świadczy za pośrednictwem Serwisu HelpRecorder usługi dalej łącznie "Usługi", a z osobna "Usługa" polegające na:

a. udostępnieniu Utworów drogą transmisji internetowej z prawem do ich pobierania lub odtwarzania za pomocą komputera i zapisania na urządzeniach Użytkowników w celu odtwarzania bez ograniczeń czasowych i ilościowych, w zakresie udzielanej licencji;

b. odpłatnym dostępie do usługi subskrypcyjnej Abonament umożliwiającej nagrywanie, pobranie i zapisanie, na komputerze, Utworów w formacie z katalogu dostępnego dla usługi Abonament w liczbie przedziale czasowym zależnej od opłaconej przez Klienta usługi;

c. odpłatnym dostępie do usługi subskrypcyjnej Abonament umożliwiającej wyszukiwanie utworów i generowania list utworów;

2. Utwory w ramach w/w Usług są udostępniane w następującej formie:

a. w przypadku usługi wskazanej w ust. 1 pkt. a - w formie plików formacie zgodnie z bieżącą ofertą Serwisu HelpRecorder bez zabezpieczeń DRM, za wyjątkiem Utworów udostępnianych w Serwisie HelpRecorder jako pliki mobilne do telefonów komórkowych, które mogą być udostępniane w formatach zabezpieczonych przed dalszym przesyłaniem mechanizmem Forward Lock;

b. w przypadku usługi wskazanej w ust. 1 pkt. b - w formie Utworów w formacie zgodnie z bieżącą ofertą Serwisu HelpRecorder, bez zabezpieczeń DRM, za wyjątkiem Utworów udostępnianych w Serwisie HelpRecorder jako pliki mobilne do telefonów komórkowych, które mogą być udostępniane w formatach zabezpieczonych przed dalszym przesyłaniem mechanizmem Forward Lock.

3. Korzystanie z Utworów udostępnianych w Serwisie HelpRecorder jest możliwe wyłącznie dla celów niekomercyjnych, jedynie dla własnego, prywatnego użytku Użytkownika lub odpowiednio gościa Serwisu HelpRecorder, zgodnie z udzielaną licencją określoną postanowieniami Regulaminu.

4. W ramach Serwisu HelpRecorder, Serve umożliwia Użytkownikom i gościom Serwisu HelpRecorder nieodpłatne odtwarzanie Próbek Utworów oraz nieodpłatnych pełnych utworów. Dla skorzystania z możliwości odtwarzania Próbek Utworów nie jest konieczna rejestracja w Serwisie. Dla skorzystania z możliwości odtwarzania nieodpłatnych pełnych utworów może być wymagane zarejestrowanie w Serwisie i wykupienie Abonamentu.

5. Do korzystania z Usług objętych Abonamentem Serwisu HelpRecorder wymagane jest posiadanie przez Użytkownika:

a. indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail;

b. komputera, który podłączony jest do Internetu i spełnia poniższe wymagania:

posiada zainstalowany system operacyjny Windows 7 lub nowszy, posiada zainstalowaną przeglądarkę Internet Explorer 8 i wyższa, Mozilla Firefox 4 i wyższa, Google Chrome. posiada zainstalowany program umożliwiający odtwarzanie plików multimedialnych w formacie MP3 np.: Windows Media Player, Winamp itp.

c. telefonu komórkowego.

6. Zabroniony jest dostęp do Serwisu HelpRecorder w ramach jednego Konta Użytkownika na więcej niż jednym urządzeniu (komputerze lub telefonie komórkowym) jednocześnie.

7. Użytkownik zapewnia we własnym zakresie Urządzenia, system i oprogramowanie oraz ponosi związane z nimi opłaty, konieczne do połączenia się i korzystania z Internetu, oraz do dokonywania transmisji internetowej i korzystania z Utworów.

8. Utwory i inne Usługi oferowane przez Serve są przeznaczone dla Użytkowników z terytorium Polski. Serwis HelpRecorder dostępny jest również dla Użytkowników z w/w terytoriów, którzy czasowo przebywają w innych krajach, jednakże skorzystanie z pełnej oferty Usług wymaga uprzedniej rejestracji i weryfikacji języka polskiego.

9. Szczegółowe określenie Utworów oraz innych Usług (np. tytuł, autor) dostępnych aktualnie w ramach Serwisu HelpRecorder oraz Ceny znajdują się na stronie internetowej Serwisu HelpRecorder.

10. Określone w niniejszym Regulaminie Usługi (lub odpowiednio Usługa) oznaczają w rozumieniu przepisów prawa usługi (odpowiednio usługę), świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu poprzez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.

§4 OGÓLNE ZASADY DOSTĘPU DO USŁUG


 

1. Użytkownikiem Serwisu HelpRecorder może być osoba fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych pod warunkiem wyrażenia zgody przez przedstawiciela ustawowego lub kuratora, która to zgoda winna być potwierdzona w każdej chwili na żądanie Serve.

2. Dostęp do Usług Serwisu HelpRecorder (za wyjątkiem możliwości odsłuchiwania Próbek Utworów) wymaga od Użytkownika zarejestrowania się w Serwisie HelpRecorder zgodnie z § 5 niniejszego Regulaminu oraz posiadania na Koncie Rozliczeniowym opłaconego dostępu do Udostępniania Utworu lub usługi lub dokonania zakupu danego Utworu lub Usługi.

3. Wejście do Serwisu HelpRecorder umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z odpłatnych Usług następuje po każdorazowym zalogowaniu się do Serwisu HelpRecorder przy pomocy posiadanego loginu i hasła. Użytkownik zobowiązany jest dochować należytej staranności w celu zapisania (zapamiętania) zarówno loginu jak i hasła, przy czym zobowiązuje się do nieudostępniania informacji o tych danych osobom trzecim oraz zachowania ich w tajemnicy w celu uniemożliwienia osobom trzecim nieuprawnionego dostępu do Usług Serwisu HelpRecorder. W przypadku, gdy Użytkownik zapomni lub zagubi hasło, może ustanowić nowe, korzystając z odpowiedniej funkcji w Serwisie HelpRecorder.

Użytkownik jest też zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Serve o jakiejkolwiek nieuprawnionej próbie wykorzystania jego Konta Użytkownika oraz loginu i/lub hasła.

4. Koszty wynikające z posługiwania się przez Użytkownika środkami porozumiewania się na odległość celem skorzystania z Usług Serwisu HelpRecorder ponosi Użytkownik zgodnie z treścią umowy zawartej przez niego z podmiotem udostępniającym mu taki środek komunikowania się.

5. Właściciel / Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za dostawę bądź jakość jakichkolwiek informacji lub usług sprzedawanych bądź reklamowanych za pośrednictwem lub na stronach Serwisu (gwarancja, rękojmi, ponieważ ich sprzedawcą albo usługodawcą jest dany Użytkownik lub inny podmiot).

6. Właściciel / Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności i ochronę danych osobowych swoich Partnerów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zasad ochrony prywatności partnerów Serwisu, należy odwiedzić stronę partnera oraz zapoznać się dokładnie z przyjętymi u niego zasadami i zakresem ochrony prywatności.

7. Właściciel / Administrator Serwisu nie kontroluje, ani nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na stronach swoich Partnerów.

8. Właściciel / Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia jakichkolwiek informacji lub materiałów dostępnych na stronach Partnerów współpracujących z Serwisem lub, do których prowadzą linki ze stron Serwisu.

9. Właściciel / Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do stron Serwisu wynikający z przyczyn od niego niezależnych.

10. Właściciel / Administrator zastrzega sobie prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu stron w systemie Serwisu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania.

11. Ze względu na uwarunkowania techniczne Właściciel / Administrator nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu w systemie Serwisu dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Właściciel / Administrator nie zapewnia również, że przeglądanie stron będzie odbywało się bez przerw, wad technicznych oraz że Użytkownik uzyska dokładnie te informacje, których szukał.

12. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu Właściciel / Administrator nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.

§5 REJESTRACJA

1. W celu korzystania z Serwisu Muzycznego HelpRecorder i Usług w nim dostępnych, oprócz

Usługi odsłuchania Próbki Utworu, konieczna jest rejestracja Użytkownika na zasadach określonych poniżej oraz uprzednie zapoznanie się i akceptacja postanowień Regulaminu w procesie rejestracji.

2. Procedura rejestracji i aktywacji Konta Użytkownika przebiega stopniowo i wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego, dostępnego w Serwisie HelpRecorder, a ponadto Weryfikacji Adresu Email przy użyciu Linku Aktywacyjnego zgodnie z treścią § 2 Regulaminu.

3. Formularz wymaga podania takich danych jak: adres e-mail, login i hasło. Użytkownik zobowiązany jest do podania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych ze stanem faktycznym danych wymaganych do rejestracji oraz do dokonywania ich niezwłocznej aktualizacji w swoim Profilu w przypadku zaistnienia zmian, z zastrzeżeniem, iż zmiana adresu email lub numeru telefonu wymaga weryfikacji zgodnie z treścią § 2 Regulaminu.

4. Użytkownik w formularzu składa również oświadczanie, że:

a. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

b. zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego warunki oraz zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.

§6 UMOWA DOSTĘPU DO USŁUG

1. Chwilą zawarcia Umowy jest moment zarejestrowania się Użytkownika w Serwisie HelpRecorder i akceptacji niniejszego Regulaminu.

2. Przedmiotem Umowy jest nabycie przez Użytkownika prawa do żądania odpłatnego Udostępnienia Utworów i świadczenia innych Usług zawartych w ofercie Serwisu HelpRecorder na warunkach licencji określonych w niniejszym Regulaminie i postanowieniach przypisanych indywidualnie do konkretnego Utworu lub Usługi w wymiarze określonym stanem Konta Rozliczeniowego Użytkownika. Po wyborze przez Użytkownika konkretnego Utworu lub innej Usługi z oferty Serwisu HelpRecorder, momentem, z którym Serve staje się zobowiązany do spełnienia świadczenia w zakresie prawa do żądania odpłatnego Udostępnienia Utworu lub prawa żądania innej odpłatnej Usługi, jest moment odpowiedniego Zasilenia Konta Rozliczeniowego Użytkownika, chyba, że dla wybranych Usług określono inny moment zawarcia Umowy lub warunki realizacji określonych Usług.

§7 POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE LICENCJI

1. Autorskie prawa majątkowe do Utworów udostępnianych za pośrednictwem Serwisu HelpRecorder, w tym Próbek Utworów, a także Okładek i innych utworów graficznych, przysługują Serve lub osobom trzecim, które na podstawie odrębnych porozumień udzieliły Serve odpowiedniego prawa (licencji) do rozporządzania lub korzystania z nich. Wszystkie Utwory oraz pozostałe treści udostępniane w ramach Serwisu HelpRecorder, a stanowiące utwory, podlegają ochronie na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Niedopuszczalne i zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z Serwisu HelpRecorder oraz udostępnianych w jego ramach Utworów i usług, w tym Próbek Utworów, w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem lub obowiązującym prawem. W szczególności Użytkownik nie może, w zakresie przekraczającym zakres własnego użytku osobistego, udostępniać Utworów osobom trzecim, ani też zachęcać i/lub zezwalać na korzystanie z Utworów dla celów ich reprodukcji, opracowywania, przerabiania, wyświetlania, odtwarzania, nadawania lub przesyłania przez jakiekolwiek osoby trzecie.

3. Prawa ochronne, prawa z rejestracji lub inne prawa wyłączne do znaków towarowych i nazw handlowych, logotypów Okładek i innych oznaczeń, użytych w ramach lub w związku z działalnością Serwisu HelpRecorder, przysługują Serve lub osobom trzecim, które na podstawie odrębnych porozumień udzieliły Serve prawa (licencji) do rozporządzania lub korzystania z nich, a Użytkownik nie może z nich korzystać, w sposób inny niż określony w niniejszym Regulaminie, bez uzyskania odrębnej pisemnej zgody podmiotów uprawnionych.

4. W zakresie, w jakim postanowienia szczególne §8 lub §9 Regulaminu nie stanowią inaczej, Serve udziela Użytkownikowi, z chwilą zaksięgowania wpłaty na Konto Rozliczeniowe Użytkownika odpowiedniej kwoty pieniężnej według określonej Ceny, licencji w zakresie dokonanego wyboru Utworu lub innej Usługi z oferty Serwisu HelpRecorder, obejmującej prawo do korzystania odpowiednio z autorskich praw majątkowych lub praw pokrewnych do Utworu (praw do artystycznych wykonań i praw producenta fonogramu lub filmogramu) na następujących polach eksploatacji, w zależności od wybranej Usługi:

a. pobrania Utworów niezaszyfrowanych i ich zapisu w pamięci komputera, urządzenia urzenośnego oraz zwielokrotnienia i wielokrotnego ich odtwarzania, bez ograniczeń czasowych;

b. pobrania Utworów udostępnianych w Serwisie HelpRecorder jako pliki i ich zapisu w pamięci komputera lub urządzenia przenośnego w celu ich wielokrotnego odtwarzania bez ograniczeń czasowych.

5. Licencja, o której mowa w ust. 4 powyżej, jest niewyłączna, nie obejmuje prawa do udzielenia sublicencji oraz uprawnia do korzystania z Utworów i innych Usług wyłącznie na użytek własny osoby, na której rzecz świadczona jest dana Usługa. W szczególności powyższe oznacza, że niedopuszczalne jest wykorzystywanie Utworów i innych Usług w celach komercyjnych, w tym niedopuszczalne jest wykorzystywanie ich na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, odsprzedaż, sublicencjonowanie ani inne formy udostępniania osobom trzecim, w zakresie przekraczającym dozwolony użytek określony przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

6. Utwory udostępniane w Serwisie HelpRecorder jako pliki mobilne do telefonów komórkowych mogą być zabezpieczone przed dalszym przesyłaniem mechanizmem Forward Lock. Pliki mobilne w postaci dzwonków udostępniane zarówno w ramach sprzedaży jednostkowej jak i usług subskrypcyjnych mogą być pobierane wyłącznie na telefon komórkowy obsługujący w/w mechanizm o numerze zweryfikowanym w procesie rejestracji. Użytkownik zobowiązany jest używać w charakterze dzwonków wyłącznie produktów/Utworów udostępnianych jako pliki mobilne przeznaczone do tego celu zgodnie z ofertą Serwisu HelpRecorder

7. Serve prowadzi rejestr Utworów i Usług udostępnionych Użytkownikom.

8. Korzystanie z Utworów pobranych w Serwisie HelpRecorder w zakresie innym niż wskazany w ust. 4 - 5 powyżej wymaga uprzedniego uzyskania stosownej licencji od uprawnionych podmiotów, w szczególności dysponujących prawami autorskimi i pokrewnymi do Utworów. W szczególności publiczne odtwarzanie Utworów i ich zwielokrotnianie na potrzeby takiego odtwarzania (np. przez DJ'ów) wymaga uprzedniego uzyskania właściwych licencji za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi (typu ZAiKS, ZPAV, SAWP, STOART).

§8 POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE USŁUGI SUBSKRYPCYJNEJ ABONAMENT

1. Serve udziela Użytkownikowi odpłatnej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z Utworów dostępnych w obrębie katalogu usługi Abonament w formie plików MP3 lub innym niezabezpieczonym formacie plików w formacie MP3 lub innym zabezpieczonych przed dalszym przesyłaniem mechanizmem Forward Lock (dotyczyć może niektórych Utworów udostępnianych w Serwisie HelpRecorder w charakterze plików mobilnych na telefony komórkowe) w zakresie następujących pól eksploatacji:

1. pobrania i zapisania Utworu techniką cyfrową, w formacie video oraz audio w pamięci komputera, telefonu komórkowego obsługującego MP3 lub inne zgodne z ofertą Serwisu oraz urządzenia przenośnego.

2. zwielokrotnienia i wielokrotnego odtworzenia Utworów na komputerze, telefonie komórkowym, urządzeniu przenośnym obsługującym MP3 lub inne zgodne z ofertą Serwisu.

3. Użytkownik uprawniony jest do pobierania tego samego Utworu w trakcie korzystania z usługi Abonament.

4. Możliwość odtworzeń Utworu, o których mowa w ust. 1, nie jest ograniczona czasowo.

5. Użytkownik usługi Abonament ma prawo pobrać określoną liczbę różnych Utworów dostępnych w ramach usługi Abonament w zależności od wykupionego przez Użytkownika abonamentu.

6. Korzystanie z usługi Abonament ma charakter subskrypcyjny i polega na odpłatnym uzyskaniu przez Użytkownika okresowego dostępu przypisanego usłudze Abonament. Minimalny okres dostępu jest zgodny z aktualną ofertą cennikową w tym zakresie.

7. Serve udziela Użytkownikowi licencji, o której mowa w ustępie 1, z chwilą zaksięgowania na Koncie Rozliczeniowym Użytkownika odpowiedniej kwoty pieniężnej niezbędnej do otrzymania okresowego dostępu do usługi Abonament (aktywacja usługi Abonament), według określonej Ceny w Serwisie.

8. Korzystanie z licencji określonej w ust. 1 powyżej wymaga posiadania przez Użytkownika urządzeń z oprogramowaniem pozwalającym na korzystanie z Utworów.

9. Po upływie opłaconego okresu możliwość tworzenia, pobierania i odtwarzania Utworów jest zawieszona, chyba że Użytkownik kolejny raz wykupi dostęp do usługi Abonament – wtedy Użytkownik ponownie uzyskuje możliwość tworzenia, pobierania i odtwarzania Utworów dostępnych w ramach usługi Abonament do końca obowiązywania ponownie wykupionego dostępu do usługi.

10. Użytkownik wybiera, za jaki okres chciałby dokonywać płatności tj. dokonuje wyboru okresu dostępu do usługi Subskrypcja/Abonament. Środki na Koncie Rozliczeniowym Użytkownika muszą zostać wpłacone i zaksięgowane na początku wybranego przez Użytkownika okresu dostępu do usługi (minimalny okres dostępu zgodnie z aktualną ofertą). W przypadku braku wpłaty wystarczających środków na Konto Rozliczeniowe za okres wybrany przez Użytkownika, usługa zostaje zawieszona tj. zostaje zablokowania możliwości pobrania Utworów dostępnych w ramach usługi Abonament, także zostaje zablokowana możliwości ponownego tworzenia, pobierania i odtwarzania Utworów, do momentu zaksięgowania wpłaty na Koncie Rozliczeniowy w wysokości umożliwiającej dalsze z niej korzystanie, z zastrzeżeniem, iż możliwość tworzenia, pobierania i odtwarzania pobranych Utworów nie jest blokowana. W momencie zasilenia Konta Rozliczeniowego do wysokości umożliwiającej dalsze korzystanie z usługi Abonament i zaksięgowaniu na Koncie Rozliczeniowego odpowiedniej ilości środków Użytkownik ponownie uzyskuje możliwość tworzenia, pobierania i odtwarzania Utworów dostępnych w ramach usługi Abonament, a także możliwość ponownego tworzenia, pobierania i odtwarzania Utworów, do końca obowiązywania ponownie wykupionego dostępu do usługi. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z usługi Abonament, poprzez wykorzystanie mechanizmów dostępnych w Serwisie HelpRecorder.

§9 POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE LICENCJI NA KORZYSTANIE Z UTWORÓW DOSTĘPNYCH W SPRZEDAŻY JEDNOSTKOWEJ

1. Serve udziela Użytkownikowi odpłatnej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z Utworów dostępnych w obrębie katalogu dostępnego w sprzedaży jednostkowej w formie plików MP3 lub formatów innych udostępnionych w Serwisie, niezaszyfrowanych w technologii DRM oraz plików w formacie MP3 lub innym zabezpieczonych przed dalszym przesyłaniem mechanizmem Forward Lock (dotyczyć może niektórych Utworów udostępnianych w Serwisie HelpRecorder w charakterze plików mobilnych na telefony komórkowe), w zakresie następujących pól eksploatacji:

a. pobrania i zapisania Utworu techniką cyfrową, w formacie video oraz audio, w pamięci komputera telefonu komórkowego, Urządzenia Przenośnego obsługującego MP3 lub formatów innych udostępnionych w Serwisie;

b. nieograniczonego czasowo zwielokrotniania, przenoszenia do Urządzenia Przenośnego (za wyjątkiem niektórych Utworów udostępnianych w Serwisie HelpRecorder w charakterze plików mobilnych na telefon komórkowy, które mogą być zabezpieczone przed dalszym przesyłaniem mechanizmem Forward Lock) oraz odtwarzania na zasadach przewidzianych niniejszym Regulaminem oraz przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych dotyczących dozwolonego osobistego użytku.

2. Użytkownik ma prawo pobrać dowolną liczbę różnych Utworów dostępnych w ramach oferty Serwisu HelpRecorder w ramach przysługującego mu Abonamentu.

3. Serve udziela Użytkownikowi licencji, o której mowa w ustępie 1, z chwilą dokonania wpłaty i zaksięgowaniu na Koncie Rozliczeniowym Użytkownika kwoty pieniężnej odpowiedniej dla danego Utworu zgodnie z Ceną.

5. Korzystanie z licencji określonej w ust. 1 powyżej wymaga posiadania przez Użytkownika urządzeń z oprogramowaniem pozwalającym na korzystanie z Utworów MP3.

§10 PŁATNOŚCI I FORMY ROZLICZEŃ

1. Każdy Użytkownik posiada indywidualne Konto Rozliczeniowe, na którym Serve ewidencjonuje wpłaty Użytkownika w chwili zaksięgowania i rozpoczęcia procedury Udostępnienia Utworu lub innej Usługi.

2. Zasilenie Konta Rozliczeniowego może być dokonane metodami określonymi w § 2 ust.17 niniejszego Regulaminu zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami i według przelicznika zamieszczonego w Serwisie HelpRecorder.

3. Transakcje w Serwisie HelpRecorder będą rozliczane wg kolejności Zasileń Konta Rozliczeniowego (tzn. środki pieniężne z pierwszego zasilenia będą rozliczane na poczet pierwszych Transakcji).

4. Z chwilą Zasilenia Konta Rozliczeniowego, o którym mowa w ustępie 1 o kwotę pieniężną odpowiadającą co najmniej Cenie wybranej przez Użytkownika Usługi lub Utworu, Serve staje się zobowiązany do spełnienia świadczenia w zakresie prawa do żądania odpłatnego Udostępnienia Utworu lub prawa żądania innej odpłatnej Usługi, przystępuje do realizacji świadczenia polegającego na umożliwieniu Użytkownikowi korzystania z licencji w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie w odniesieniu do dowolnego Utworu lub innej Usługi, znajdującą się w ofercie Serwisu HelpRecorder, zgodnie z Cenami poszczególnych Utworów/Usług zamieszczonymi w ofercie Serwisu HelpRecorder.

5. Z chwilą potwierdzenia Transakcji na wskazane przez Użytkownika Utwory lub usługi, co do których Użytkownik chce nabyć licencje, dokonuje się automatyczne sumowanie kwoty koniecznej do wpłaty na Konto Rozliczeniowe Użytkownika w stosunku do odpowiedniej dla Licencji tych Utworów lub Usług.

6. Serve wystawia dowody Zasilenia Konta Rozliczeniowego w jednostkach pieniężnych na zasadach ogólnych zgodnie z obowiązującym prawem.

7. Po dokonaniu wpłaty i zaksięgowaniu na Koncie Rozliczeniowym Użytkownika wg Ceny za dany Utwór lub usługę, Użytkownik nabywa prawo do korzystania z Utworu lub Usługi.

8. Serve zastrzega sobie prawo do zmiany Cen udostępniania Utworów i innych Usług, znajdujących się w ofercie Serwisu HelpRecorder. Serve może też prowadzić czasowe akcje promocyjne i rabatowe. Poszczególne promocje i rabaty nie sumują się, chyba że inaczej stanowią warunki poszczególnych promocji. W przypadku Cen Usług, w szczególności o charakterze abonamentowym, Użytkownik ma prawo odstąpienia od Umowy (rezygnacji z danej Usługi).

9. Ceny Utworów i usług dostępnych w ofercie Serwisu HelpRecorder zawierają wszelkie należne podatki, tantiemy i inne opłaty na rzecz podmiotów uprawnionych z tytułu praw autorskich i pokrewnych.

§11 OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA SERVE

1. W przypadku zakończenia działalności Serwisu HelpRecorder, Serve poinformuje uprzednio o takim planowanym zakończeniu ze wskazaniem jego terminu na stronach Serwisu HelpRecorder zgodnie z postanowieniami §15 ust. 2 Regulaminu

2. Serve zobowiązuje się do nie udostępniania danych identyfikacyjnych Użytkownika osobom trzecim za wyjątkiem przypadków określonych obowiązującymi przepisami prawa i zgodami udzielonymi przez Użytkownika.

3. Serve lub jego partnerzy handlowi mogą prowadzić działalność reklamową w postaci zamieszczania materiałów promocyjnych i reklamowych na stronie Serwisu HelpRecorder.

4. Serve może zamieszczać w Serwisie HelpRecorder linki do witryn internetowych należących do osób trzecich.

§12 OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji danych w swoim Profilu niezwłocznie po zaistnieniu zmian, a w szczególności aktualizacji kontaktowego adresu e-mail pod rygorem skutków doręczenia wiadomości e-mail wysyłanych na adres nie zaktualizowany, z zastrzeżeniem, iż zmiana adresu email wymaga weryfikacji zgodnie z treścią § 1 ust. 18-21 Regulaminu.

2. Serve nie gwarantuje, że określone urządzenie czy Urządzenie Przenośne wykorzystywane przez Użytkownika jest kompatybilne z Serwisem HelpRecorder. Upewnienie się, że wszystkie komponenty systemu i inne urządzenia wykorzystywane przez Użytkownika będą współpracowały prawidłowo, jest obowiązkiem Użytkownika.

§13 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Niezależnie i bez wpływu na przewidzianą przepisami powszechnie obowiązującego prawa odpowiedzialność Serve wobec konsumenta oraz uprawnienia przysługujące konsumentowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, można zgłaszać do Serve wszelkie reklamacje dotyczące działania Serwisu HelpRecorder, a w szczególności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług świadczonych przez Serve lub wykrytymi wadami.

2. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać przesłana do Serve w formie wiadomości email na adres: office@helprecorder.com lub zostać wysłana w formie pisemnej na adres podany w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu. Dla ułatwienia identyfikacji Użytkownika oraz zgłaszanych problemów i żądań, rekomendowane jest, by reklamacja określała

a. dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Użytkownika Serwisu HelpRecorder, w tym adres email i numer telefonu,

b. rodzaj usługi, której reklamacja dotyczy,

c. zarzuty Użytkownika,

d. okoliczności uzasadniające reklamację Użytkownika,

e. ewentualnie żądany przez Użytkownika sposób załatwienia reklamacji.

3. Reklamacja, o której mowa ust .1 - 2 powyżej, powinna zostać zgłoszona w terminie 2 miesięcy od wykrycia przez zgłaszającego okoliczności stanowiącej podstawę tej reklamacji.

4. Serve zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. Serve może przesłać odpowiedź w formie wiadomości email na adres email Użytkownika, jeżeli został on podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§14 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POUFNOŚĆ

1. Dane osobowe Użytkownika, przetwarzane są zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).


 

§15 ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy: bez podania przyczyny, w każdym czasie. Użytkownik może w tym celu w szczególności skorzystać z opcji usuń Konto dostępnej po zalogowaniu w zakładce mój HelpRecorder; moje konto albo przesłać oświadczenie drogą emailową (wysłane z adresu email zweryfikowanego zgodnie z § 2 ust. 18 Regulaminu), podając w treści maila m. in. login na adres: office@helprecorder.com W przypadku Usług niewymagających rejestracji Użytkownika, rozwiązanie Umowy następuje poprzez każdorazowe zakończenie korzystania z Serwisu HelpRecorder z chwilą wpisania w przeglądarce innego adresu URL albo zamknięcia przeglądarki.

2. Usunięcie konta Użytkownika jest możliwe dopiero po zakończeniu okresu ważności wykupionej usługi subskrypcji Abonament.

3. W zakresie nieograniczającym prawa Serve do wypowiedzenia albo odstąpienia od Umowy wynikającego z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, Serve przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 14- dniowego terminu wypowiedzenia, w przypadku zakończenia przez Serve działalności Serwisu HelpRecorder.

3. W przypadku zakończenia przez Serve działalności Serwisu HelpRecorder Użytkownikowi przysługuje zwrot pieniędzy w kwocie odpowiadającej niewykorzystanym Abonamentom. Zwrot następuje w terminie 30 dni od zakończenia obowiązywania Umowy, na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika, z którego dokonano ostatniej zapłaty za Abonament.

4. Wypowiedzenie Umowy i usunięcie Konta Użytkownika oznacza również wypowiedzenie i powoduje zakończenie świadczenia tych Usług w Serwisie HelpRecorder, do których świadczenia konieczne jest ze względów technologicznych lub systemowych posiadanie Konta Użytkownika w Serwisie HelpRecorder.

5. Rozwiązanie Umowy nie będzie miało wpływu na swobodę korzystania przez Użytkowników z pobranych Utworów w ramach udzielonej licencji.

§16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

2. Do rozstrzygania sporów przed Sądem jest Sąd właściwy dla siedziby Serve.

3. Językiem autentycznym niniejszego Regulaminu jest język polski

4.Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania, dotyczące działania Serwisu HelpRecorder, w szczególności dotyczące udostępniania Utworów oraz innych usług, opłat za korzystanie oraz innych kwestii związanych z funkcjonowaniem serwisu należy kierować na adres: office@helprecorder.com lub zgłaszać listownie na adres: Serve Sp. z o. o. Ul. Bydgoska 1, Toruń 87 – 100 z dopiskiem "HelpRecorder ".